El blog de cubells

Hola Júlia, com estàs?

$ cd projectes/

$ wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.0/julia-1.0.0-linux-x86_64.tar.gz

$ tar xvvf julia-1.0.0-linux-x86_64.tar.gz

$ export PATH=$PATH:~/projectes/julia-1.0.0/bin

$ mkdir -p ~/.julia/config/

$ echo "using Pkg" >> ~/.julia/config/startup.jl

$ julia

julia> Pkg.add("UnicodePlots")

julia> using UnicodePlots

julia> myPlot = lineplot([sin, cos], -π, 2π)

Sense comentaris encara. Comenta ara